04th Okt2012

Prvky p1 a p2

by Mrcel17

Prvky p1

III.A skupina
Bór
- 1s2 2s2 2p1
Atóm bóru nachádzame v zlúčneninách viazaný výlučne kovalentnými väzbami. Najčastešie má bór v zlúčeminách ox. číslo III. len zriedkavo sa vyskygujú zlúčeniny v ktorých má ox stupeň II.

Bór ako stredne negatívny s malým počtom valenčných el. Amá možnosť vytvárať delokalizované väzby. Bór sa vyskituje v troch alotropických modifikáciach, ktorých štruktúra je známa.
Bór je pevná, lesklá tmavá látka podobná kremíku. Chemicky je nereaktívny a je veľmi tvrdý. Používa sa ako prísada do ocelí. Zvyšuje odolnosť výrobkov. Používa sa aj ako prísada do skla - je to tepelne a chemicky veľmi odolné sklo ( laboratórne sklo ).

B4C - karbid bóru
Najtvrdšia látka na svete , práškom sa brúsia diamanty. Pohlcuje neutrómny - využitie v jadrových reaktoroch.

Na2B4O3 (OH)4.8H2O - Bórax
Používa sa pri výrobe smaltovaných nádob, na výrobu glazúr v keramike, na výrobu špeciálnych optických skiel.

Hliník - Al
Je najrozšírenejší kov v zemskej kôre ( tretí najrozšírenejší prvok). Nachádza sa v hlinitokremičitanoch ( hlina, íl, kaolín, sľuda, živec), nachádza sa aj v polodrahokamoch ( rubín, zafír)
Výhodné vlastnosti a niektoré využitia:
- malá hustota, 3x menšia ako železo - výroba zliatin pre letecký a automobilový priemysel
- výborný vodič elektriny a tepla
- odolný voči korózií
- je dobre tvarovateľný (valcovanie tenkých fólií, ohýbanie za tepla i za studena )
- je ľahko recyklovateľný
- výroba hkináku z bauxitu
- keramický priemysel, kaolín - základná surovina na výrobu porcelánu
- z menej kvalitných ílov sa vyránajú hrnčiarske výrobky, teply (šamotové) a strešné krytiny
- používa sa na výro u okien, stavebných komštrukcií, výroba mincí, kuchynských nádob, kanvice na mlieko, plechovky na nápoje, tuby na lieky,
Al (CH3COO)3 - octan hlinitý
Používa sa v lekárstve ako antiseptický prostriedok na obklady.
Účinky hliníka na človeka :
S potravou a vodou sa do tela dostáva aj hliník - výskumy dokazujú že nie je celko neškodný
Škodlivosť : nervové poruchy, lámovosť kostí, poškozuje spermie.
Neodporúča sa skladovať potraviny viac ako 24 hodín v hliníkových nádobách. Kyslé, slané a teplé potraviny uvoľňujú viac hliníka z nádob. Veľa hliníka obsahujú instantné potraviny.

Gálium - Ga

Vyskytuje sa rozptýlené v nerastoch, ktoré obsahujú aj hliník. Má podobné lastnosti ako olovo, je mäkké - dá sa krájať. Pri teplote miestnosti sa tavý na neprchavú kvapalinu, ešte pri 1000 °C sa nevyparuje. Používa sa na náplň teplomerov pre vysoké teploty. ( teplota varu Gália je 2403 °C)

Indium - In

Mäkký kov, nízka teplota topenia, výborne odráža svetlo - používa sa na výrobu najkvalinejších zrkadiel.

Tálium - Tl

Sprevádza olovené a zinkové rudy, je málo známe ale vyskytuje sa častejšie ako zlato a striebro, podobné alkalickým kovom. Zlúčeniny, napr. Tl2SO4 - síran tálny, sú prudko jedovaté a používajú sa na výrobu otráv .

Prvky p2

IV. A skupina.
Patria sem prvky : Uhlík, kremík, germánium, cín, olovo.
Základná el. konfigurácia valenčnej vrstvy : ns2np2
Elektronegativita týchto prvkov je stredná : ----
Oxidačné číslo je IV alebo II.
Všetky sú pevné látky, ale majú rozdielne vlastnosti. Uhlík je nekov. Kremík a germánium sú polokovy, cín a olovo sú kovy.
Uhlík sa vyskytuje čístý ostatné iba v zlúčeninách.

Uhlík

Voľný sa vyskytuje v dvoch alotropických modifikáciach, ako tuha a diamant.
Diamant je najtvrdčšia prírodná látka. Tuha je mäkká a vedie elektrický prúd ako jediný nekov. Viazaný uhlík tvorí obrovské množstvo zlúčenín, predovšetkým organické ( uhlie, ropa )
Je základný biogenický prvok.
V anorganický zlúčeninách je súčasťou uhličitanových hornín a minerálov (vápenec, magnezit, dolomit ). Oxid uhličitý je vo vzduchu a v minerálnych vodách.
Aktívne uhlie sa vyrába zo sliviek a kokosových orechov, má adsorčnú schopnosť. Pohlcuje škodlivé plyny a používa sa vo filtroch plynových masiek.
Živočíšne uhlie sa vyába z krvy zvierat a pohlcuje škodliviny pri tráviacich ťažkostiach.

Anorganické zlúčeniny - bezkyslíkaté

Karbydy

S halogénmi tvorí uhlík halogenidy, napr. tetrachlorid uhličitý.
Je to nepolárne rozpúšťadlo organických látok.

Kyanidy
Soli kyseliny kyanovodíkovej HCN sú prudko jedovaté a majú horkomandľový zápach. Využívajú sa pri výrobe umelých vkáken a pri získavamí zlata z menej výnosných rúd.

Anoranické zlúčeniny - kyslíkaté

Oxid uhoľnatý CO
Vzniká pri spalovaní uhlíka za nedostatočného prístupu vduchu.
2C + O2 ---- 2CO

Oxid uhličitý CO2
Je trvalou súčasťou vzduchu, nachádza sa v sopečných plynoch, mimerálnych vodách. Vniká pri dokonalom spalovaní uhlíka, alkoholovým kvasením, rozklado uhličitanou a hydrogénuhkičitanou ( kyselinami alebo teplom). Vzniká dýchaním. Nie je jedovatý ale je nedýchateľný. Zúčasňuje sa na fotosyntéze. Je jedným zo skleníkových plynov.

Kyselina uhličitá (H2CO3)
Veľmi slabá kyselina a vzniká pri rozpúšťaní oxodu uhličitého vo vode

Potaž (K2CO3)
Používa sa pri výrobe skla, pracích práškov, v textilno, a papierenskom priemysle.

Hydrogénuhličitany sú vo vode rozpustné ale uhličitany s výnimkou alklických kovov (okrem lýtneho) sú vo vode takmer nerozpustné.
Tepleným rozkladom pevných hydrouhličitanov vznikajú uhličitany.
Vzájomnú premenu uhličitanu a hydrogén uhličitanu vápenatého možno vyjadriť rovnicou, ktorá vysvetľuje podstatu vzniku krasových útvarov.

Odstaňovanie trvalého vodného kameňa pridávaním HCl alebo octu.

Kremík

Silicium
Výskyt:
Druhý najrozšírenejší prvok na Zemi, nachádza sa vo forme kyslíkatých zlúčenín, kremeňa, kremičitanov alebo hlinitokremičitanov. V rastlinách sa nachádza napr. v prasličke.
Vlastnosti:
Tvrdá krehká pevná látka, málo reaktívna. Je odolný voči kyselinám, okrem HF. Vo väčšine zlúčenín sa vyskytuje ako štvorväzbový.
Využitie:

Ako polovodič. Je základom slnečných batérií.

Zlúčeniny kremíka

Oxid kremičitý (SiO2)
Nachádza sa v kremeni a v piesku. Pevná tvrdá chemicky odolná, ťažko tavizeľná látka, teplota topenia je viac ako 1700 °C.
Využitie: v stvebnícte, na výrobu skla.

Kremičitany a Hlinitokremičitany
Nachádzajú sa v živci, sľude, kaolinit. Slúži na výrobu keramiky a cenentu.

Siloxány
Ich základom sú krmíkové reťzce. Odpodzujú vodu a sú neškodné pre živé organizmy.

Kremík ako biogénny prvok
Zabezpečuje elascititu ciev a kože. Je súčasťou kostí, chrupaviek, vlaso a nechtou. Napomáha prijímaniu vápnika. Tlmí vplyv hloníka, chráni pred Alzheimerovov chorobou. Posilňuje imunitu. Zdroje sú: cesnak, cibuľa, zelená zelenina, celozrné obilniny.

Germánium

Je to polovdič, využíva sa v rádiotechnike. V prírode sa vyskytuje vzácne.

Cín

Jeho najznámejšia ruda je cínovec (SnO2).
Jš striebro-lesklý, mäkký kujný kov, má nízku teplotu topenia. Je chemicky odolný voči kyslíku, vode, organickým kyseliná a je neškodný pre ľudský organizmus. Čistý trpí cínovým morom, pri nízkych teplotách sa pokryje škvrnami a pri mínus 33°C sa rozpadá na prášok. Pridaním malého množstva sa to eliminuje.

Využitie:
V stredoveku cínové taniere, svietniky. V 19. storočí napr. cínoví vojačikovia a od 20. storočia je kovom potravinových konzerv. Výroba zliatin napr. bronz - je zliatina medi a cínu, a spájka - cín a olovo.

Olovo

Najznámešia ruda je Gaenit (PbS)
Je to mäkký, modrosivý kov, je 50 krát mäkší ako kov, má nízku teplotu topenia. Na vzduchu je stály, pokrýv asa vrstvou oxidu. Pohlcuje RTG žiarenie a riadioaktívne žiarenie. Olovo a všetky jeho zlúčeniny sú jedovaté.
Využitie:
Z jednej tretiny na výrobu olovených akumulátorov, na podzemmé a podmorské telefónne káble, do zliatin, v sklárskom priemysle (brúsené sklo), na tienemie pred RTG žiarením a na antikorózne nátery. Tetraetyl olova sa používa do benzínu proti samovznieteniu.

Pridaj komentár